Journals →  Tsvetnye Metally →  2009 →  #12 →  Back

ArticleName Automatization of calculation of properties of mixes of liquid chlorosilanes on the base of application Excel
ArticleAuthor Apanasenko V. V., Nazarov Yu. N., Chapygin A. M.
ArticleAuthorData Apanasenko V. V., e-mail: asla_new@rambler.ru
Abstract Temperature dependences for calculation of density, viscosity, heating capacity, capillary tension and heat conduction of liquid chlorosilanes (trichlorosilane, dichlorosilane and tetrachloride of silicon) and their mixes are found. The program of their calculation depending on structure of a mix and temperature is made for automation of calculation of properties in application Excel of package Microsoft Office.
keywords Excel, properties, chlorosilanes, trichlorosilane, dichlorosilane, tetrachloride of silicon, density, viscosity, heating capacity, capillary tension, heat conduction.
References 1. Morachevckiy A. G., Sladkov I. B. Fiziko-khimicheskie svoystva molekulyarnykh soedineniy : spravochnik. – St. Peterburg : Khimiya, 1996. – 312 p.
2. Nisel'son L. A., Pugachevich P. P., Sokolova T. D., Bederdinov R. A. // Zhurn. neorgan. khimii. 1965. V. 10, iss. 6. P. 1297-1299.
3. Rid R., Prausnits D,. Shervud T. Svoystva gazov i zhidkostey : translated from english. – L. : Khimiya, 1982. – 592 p.
4. Viktorov M. M. Metody vychesleniya fiziko-khimicheskikh velichin I prikladnye raschety. – L. : Khimiya, 1977. – 360 p.
5. Spravochnik khimika / pod red. B. P. Nikol'skogo at al. – L. : Khimiya, 1968. V. 5. – 976 p.
Language of full-text russian
Full content Buy
Back