Journals →  Tsvetnye Metally →  2009 →  #12 →  Back

ArticleName Effect of speed of cooling on structure of slag from fusion of copper-zinc concentrates in Vanukov furnace
ArticleAuthor Selivanov E. N., Gulyaeva R. I., Zelyutin D. I., Belyaev V. V., Selmenskih N. I.
ArticleAuthorData Selivanov E. N., e-mail: pcmlab@mail.ru
Abstract Influence of colling speed of slag melt on its phase composition and structure is studied using the methods of combined thermogravimetric and calorimetry, x-ray diffraction and spectral x-ray microanalysis. Cooling speed influences on size and number of formed phases, thereby affects on distribution of copper, zinc, lead between oxide and sulphide forms.
keywords High-ferrous slag, cooling speed, microstructure, glass, phase formation, ferriferrous oxide, silicate, sulphides.
References 1. Plavka v zhidkoy vanne / A. V. Vanyukov, V. P. Bystrov, A. D. Vaskevich at al. – M. : Metallurgiya, 1988. – 208 p.
2. Plavka v pechi Vanyukova medno-tsinkovogo sul'fidnogo syr'ya / A. M. Khalemskiy, A. V. Tarasov, A. N. Kazantsev, V. D. Kinev. – Ekaterinburg : Kedr, 1993. – 80 p.
3. Vanyukov A. V., Zaytsev V. Ya. Teoriya matallurgicheskikh protsessov. – M. : Metallurgiya, 1993. – 384 p.
4. Vanyukov A. V., Zaytsev V. Ya. Shlaki I shteyny tsvetnoy metallurgii. – M. : Metallurgiya, 1969. – 408 p.
5. Selivanov E. N., Okunev A. I., Moiseev G. K. // Rasplavy. 2000. № 2. P. 18-24.
6. Selivanov E. N., Belyaev V. V., Sel'menskikh N. I., Pankratov A. A. // Ibid. 2004. № 1. P. 33-41.
7. Jalkann H. // Scand. J. F. Met. 1991. Vol. 10. P. 177–184.
8. Poroshki tsvetnykh metallov / S. S. Naboychenko, O. S. Nichiporenko, I. B. Murashova at al. - M. : Metallurgiya, 1997. – 542 p.
9. Mazurin O. V. Steklovanie. – L. : Nauka, 1986. – 158 p.
10. Atlas shlakov : sprav. izd. / translated from germany – M. : Metallurgiya, 1985. – 208 p.
11. Okunev A. I., Galimov M. D. Okislenie zheleza I sery v oksidno-sul'fidnykh sistemakh. – M. : Nauka, 1983. – 128 p.
12. Tokeda Y., Ishiwata S., Yazawa А. // Trans. Japan Inst. Metals. 1983. Vol. 24, N 10. P. 518–528.
13. Dovchenko V. A., Paretskiy V. M., Chakhotin V. S. at al. // Tsvetnaya metallurgiya. 1997. № 1. P. 27-31.
14. Koryukin E. B., Litovskikh S. N., Kireeva O. V. // Tsvetnye metally. 2002. № 8. P. 18-20.
Language of full-text russian
Full content Buy
Back