Журналы →  Tsvetnye Metally →  2016 →  №1 →  Назад

RARE METALS, SEMICONDUCTORS
Название Semi-industrial testings of sorption technology of rhenium extraction from the waste waters of Balkash copper smelting plant metallurgical gas scrubbing
DOI 10.17580/tsm.2016.01.08
Автор Zagorodnyaya A. N., Abisheva Z. S., Sharipova A. S., Zhumabekov Zh. Zh.
Информация об авторе

JSC “Center of Earth Sciences, Metallurgy and Ore Benefication”, Almaty, Republic of Kazakhstan:

A. N. Zagorodnyaya, Chief Researcher, e-mail: alinazag_39@mail.ru
Z. S. Abisheva, President
A. S. Sharipova, Reseacher

 

Republican State Enterprise “Jezkazganredmet”, Jezkazgan, Republic of Kazakhstan:
Zh. Zh. Zhumabekov, Deputy Head of Rare Metal Shop

Реферат

Balkhash copper smelting plant put into operation the technology of sulfuric acid obtaining from copper charge thermal treatment metallurgical gases. In contrast to the technologies, which have been earlier used in Kazakhstan, this one has no circulation of gas washing solutions and their settling. Introduction of this technology led to the significant increasing of the volume of washing solutions and sharp decreasing of their rhenium concentration. Center of Earth Sciences, Metallurgy and Ore Benefication used the industrial solutions for the development of the sorption technology of rhenium extraction with obtaining of ammonium perrhenate. There were also defined the indicators of rhenium sorption on anionite A170 and rhenium desorption from it. The technology was tested in semi-industrial scale on the specially assembled setting. There was made a definition that 20.8 kg of rhenium is sorbed for 1 m3 of anionite A170 from the solutions, where rhenium concentration varied from 6.2 to 10 mg/dm3. At the same time, rhenium is desorbed by 2–3 sp. vol. of ammonia. Technical ammonium perrhenate, containing 68.85% (wt.) of rhenium and 0.0033% (wt.) of potassium was obtained from eluates. Pure ammonium perrhenate (according to the requirements of the Standard GOST 31411–2009) was obtained from technical one, using direct and separate recrystallization and electrodialysis. From 95 to 97% of rhenium was extracted on sorption operation during the transmission of 3600 sp. vol. of solution, while 99% of rhenium was extracted on desorption stage. Technological regulations were made on the basis of the results of the testings. The estimated industrial cost of 1 kg of rhenium in ammonium perrhenate was 31.45% from the minimal cost of rhenium on the global market.

Ключевые слова Metallurgical gases, rhenium-containing gases, waste waters, rhenium, technology, sorption, desorption, ammonia, ammonium perrhenate, semi-industrial testings
Библиографический список

1. Palant A. A., Troshkina I. D., Chekmarev A. M. Metallurgiya reniya (Rhenium metallurgy). Moscow : Nauka, 2007. 298 p.
2. Ospanov E. A., Sharip E. Zh., Gedgagov E. I., Ospanov N. A., Zakharyan S. V. Razrabotka tekhnologii kompleksnogo izvlecheniya reniya i selena metodom sorbtsii ionitami v sernokislotnom tsekhe Balkhashskogo medeplavilnogo zavoda Metallurgicheskogo kompleksa Tovarishchestva s Ogranichennoy Otvetstvennostyu “Korporatsiya “Kazakhmys” s polucheniem vysokochistogo perenata ammoniya i elementarnogo selena (Development of the technology of complex extraction of rhenium and selenium by ionite sorption in sulfuric-acid shop of Balkhash Copper Smelting Plant (Metallurgical Complex of LLC “Kazakhmys” Corporation) with obtaining of high-pure ammonium perrhenate and elementary selenium). Sbornik materialov vtoroy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Sera i sernaya kislota” (Collection of materials of the second scientific-practical conference “Sulfur and sulfuric acid”). Moscow : “GINTsVETMET” Institute, 2011. pp. 99–102.
3. Zakharyan S. V., Gedgagov E. I. Anionoobmennoe razdelenie reniya i selena v skhemakh polucheniya perrenata ammoniya (Anion-exchange separation of rhenium and selenium in ammonium perrhenate obtaining schemes). Khimicheskaya tekhnologiya = Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 2012. No. 7. pp. 420–428.
4. Abisheva Z. S., Zagorodnyaya A. N. Vklad Instituta metallurgii i obogashcheniya v organizatsiyu proizvodstva soedineniy reniya i izotopa osmiy-187 v Kazakhstane (Contribution of the Institute of Metallurgy and Concentration to the organization of production of rhenium and osmium-197 isotope compounds in Kazakhstan). Vestnik Moskovskogo instituta tonkoy khimicheskoy tekhnologii = Bulletin of Moscow State University of Fine Chemical Technologies named after M. V. Lomonosov. 2013. Vol. 8, No. 3. pp. 34–46.
5. Purolite ion exchange resins for metals recovery applications. Spotidoc: document publishing platform. Available at : http://spotidoc.com/doc/1638302.
6. Maltseva E. E., Blokhin A. A., Murashkin Yu. V., Mikhaylenko M. A. Vliyanie kislotnosti rastvorov na sorbtsiyu reniya i molibdena na nekotorykh slaboosnovnykh anionitakh (Influence of solution acidity on rhenium and molybdenium sorption on some weakly basic anionites). Sorbtsionnye i khromatograficheskie protsessy = Sorption and chromatographic processes. 2012. Vol. 12, No. 1. pp. 78–84.
7. Sung-Ho Joo, Young-Uk Kim, Jin-Gu Kang. Recovery of Rhenium and Molybdenum from Molybdenite Roasting Dust Leaching Solution by Ion Exchange Resins. Materials transactions. 2012. Vol. 53, No. 11. pp. 2034–2037.
8. Nebeker N., Hiskey J. B. Recovery of rhenium from solution by ion exchange. Hydrometallurgy. 2012. Vol. 125–126. pp. 64–68.
9. Skripko S. V., Khosilov N. D., Petukhov O. F. Opredelenie vozmozhnosti poputnogo izvlecheniya reniya iz produktivnogo rastvora podzemnogo vyshchelachivaniya (Determination of the possibility of accompanying extraction of rhenium from the productive solution of underground leaching). Gornyy vestnik Uzbekistana = Mining Bulletin of Uzbekistan. 2010. No. 4. pp. 35–40.
10. Abisheva Z. S., Zagorodnyaya A. N., Bekturganov N. S., Ospanov E. A., Ospanov N. A. Issledovanie sorbtsii reniya iz proizvodstvennykh rastvorov promyvnoy sernoy kisloty Balkhashskogo medeplavilnogo zavoda na anionite A170 (Researchings of rhenium sorption from the industrial solutions of the wash sulfuric acid of the Balkhash Copper-smelting Plant on anionite A107). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2012. No. 7. pp. 57–61.
11. GOST 31411–2009. Perrenat ammoniya. Tekhnicheskie usloviya (State Standard 31411–2009. Ammonium perrenat. Specifications). Moscow : Standartinform, 2010. 41 p. Introduced: January 01, 2011. (in Russian).
12. Zagorodnyaya A. N., Abisheva Z. S., Sharipova A. S., Sadykanova S. E. Poluchenie perrenata ammoniya iz kislykh stochnykh vod ot promyvki metallurgicheskikh gazov pererabotki mednoy shikhty (Obtaining of ammoium perrhenate from acid waste waters of copper charge processing metallurgical gas washing). Kompleksnoe ispolzovanie mineralnogo syrya = Complex Use of Mineral Resources. 2014. No. 2. pp. 57–63.

Language of full-text русский
Полный текст статьи Получить
Назад