Journals →  Tsvetnye Metally →  2016 →  #4 →  Back

RARE METALS, SEMICONDUCTORS
ArticleName Semi-industrial testings of sorption technology of rhenium extraction from uranium sorption filtrates
DOI 10.17580/tsm.2016.04.06
ArticleAuthor Zagorodnyaya A. N., Sharipova A. S., Abisheva Z. S., Kopbaeva M. P.
ArticleAuthorData

Center of Earth Sciences, Metallurgy and Ore Benefication, Almaty, Kazakhstan:

A. N. Zagorodnyaya, Chief Researcher, e-mail: alinazag_39@mail.ru
A. S. Sharipova, Researcher
Z. S. Abisheva, President

 

Institute of High Technologies of JSC “Kazatomprom”, Almaty, Kazakhstan:
M. P. Kopbaeva, Head of Scientific-Research Department

Abstract

Center of Earth Sciences, Metallurgy and Ore Benefication developed the sorption technology of rhenium extraction from uranium-containing solutions, obtained by ore opening by underground well leaching using weakly basic anionite A170. It is based on two sorption-desorption stages: the first stage is aimed at processing uranium sorption filtrates with obtaining more concentrated eluates; and the second is aimed at processing ammonia eluates with obtaining technical ammonium perrhenate. The technology was semiindustrially tested on uranium sorption filtrates of one of JSC “Kazatomprom” enterprises. Sorption columns of different volumes were designed, and a unit was mountled for these purposes. Testings on industrial solutions approved the results of laboratory experiments of rhenium sorption from model solutions, which composition is similar to the industrial solutions, and the ones with rhenium concentration of 0.5 mg/dm3. High indicator rhenium may be extracted from the solutions with its average concentration of 0.19 mg/dm3. The first sorption-desorption stage allowed the obtaining solutions with rhenium content of 256 mg/dm3. The second production stage of rhenium sorption-desorption obtained the solutions with average concentration of rhenium of more than 20 g/dm3. Technical ammonium perrhenate with rhenium content of 68.8% (wt.), which may obtain high quality marketable products, was obtained from uranium sorption filtrates.

keywords Rhenium, uranium-containing solutions, sorption technology, weakly basic anionite, ammonia, semi-industrial testings, ammonium perrhenate
References

1. Grabowski L. Rhenium: a supply chain overview including, Alloy chemistries, component applications and price performance over the last four decades. Рresentation. Rhenium Abstracts of 3-d International сonference By-product metals in non-ferrous metals industry. Section “Rhenium metallurgy and applications”. Wroclaw, Poland, 2013.
2. Palant A. A., Troshkina I. D., Chekmarev A. M. Metallurgiya reniya (Rhenium metallurgy). Moscow : Nauka, 2007. 298 p.
3. Laverov N. P., Abdulmanov I. G., Brovin K. G. et al. Podzemnoe vyshchelachivanie polielementnykh rud (Underground leaching of polyelement ores). Moscow : Academy of mining sciences, 1998. 446 p.
4. Zagorodnyaya A. N., Abisheva Z. S., Ponomareva E. I., Bobrova V. V. Kombinirovannaya sorbtsionno-ekstraktsionno-elektrodializnaya tekhnologiya polucheniya perrenata ammoniya iz uransoderzhashchikh rastvorov (Combined sorption-extraction-electrodialysis technology of ammonium perrhenate obtaining from uranium-containing solutions). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2010. No. 8. pp. 59–62.
5. Zagorodnyaya A. N., Abisheva Z. S., Sadykanova S. E., Sharipova A. S., Bochevskaya E. G. Rastvory podzemnogo vyshchelachivaniya uransoderzhashchikh rud — potentsialnyy istochnik uvelicheniya proizvodstva perrenata ammoniya v Kazakhstane (Solutions of underground leaching of uraniumcontaining ores — a potential source for increasing of ammonium perrhenate production in Kazakhstan). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2012. No. 2. pp. 53–60.
6. Ortikov I. S., Nebera V. P. Izvlechenie reniya iz rastvorov vyshchelachivaniya urana v Kyzylkumskoy provintsii (Rhenium extraction from uranium leaching solutions in Kyzylkum province). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2010. No. 3. pp. 72–75.
7. Mikhaylenko M. Purolite ion exchange resins for recovery and Purification of rhenium. 7th International Symposium on Technetium and Rhenium — Science and Utilization : Book of proceedings. Moscow, Russia, 4–8 July 2011. Moscow : Publishing House Granitsa, 2011. p. 222.
8. Abisheva Z. S., Zagorodnyaya A. N., Bekturganov N. S. Review of technologies for rhenium recovery from mineral raw materials in Kazakhstan. Hydrometallurgy. 2011. Vol. 109, No. 1/2. pp. 1–8.
9. Kozhakhmetov S. K., Arinov B. Zh., Kopbaeva M. P., Gorlachev I. D., Pano va E. N. Vozmozhnost poputnogo izvlecheniya redkikh i redkozemelnykh metallov iz produktivnykh rastvorov podzemnogo vyshchelachivaniya urana mestorozhdeniy yuzhnogo Kazakhstana (Possibility of accompanying extraction of rare and rare-earth metals from productive solutions of underground leaching of uranium of southern Kazakhstan deposits). VI Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya “Aktualnye problemy uranovoy promyshlennosti” : sbornik dokladov (The VI International scientific-practical conference “Urgent problems of uranium industry” : collection of reports). Almaty, 2010. pp. 452–456.
10. Kozhakhmetov S. K., Kopbaeva M. P., Panova E. N., Shokobaev N. M., Arinov B. Zh. Tekhnologiya poputnogo izvlecheniya reniya iz tekhnologicheskikh rastvorov podzemnogo skvazhinnogo vyshchelachivaniya uranovykh rud (Technology of industrial extraction of rhenium from technological solutions of underground well leaching of uranium ores). Materialy vtoroy Rossiyskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem “Novye podkhody v khimicheskoy tekhnologii mineralnogo syrya. Primenenie ekstraktsii i sorbtsii”. Sankt-Peterburg, 3–6 iyunya 2013 (Materials of the second Russian conference with international participation “New approaches in chemical technology of mineral raw materials. Application of extraction and sorption”. Saint Petersburg, June 3–6, 2013). Apatity : Publishing House of Kola Science Center of Russian Academy of Sciences, 2013. Part 2. pp. 46–49.
11. Volkov V. P., Meshcheryakov N. M., Nikitin N. V., Mikhaylenko M. A. Promyshlennyy opyt sorbtsionnogo izvlecheniya reniya iz oborotnykh rastvorov podzemnogo vyshchelachivaniya urana (Industrial experience of sorptive extraction of rhenium from the circulating leach solutions of uranium). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2012. No. 7. pp. 64–67.
12. Volkov V. P., Mescheryakov N. M. Industrial sorptive recovery of rhenium from circulating solutions of uranium in situ leaching operation. 7th International Symposium on Technetium and Rhenium — Science and Utilization : Book of proceedings. Moscow, Russia, 4–8 July 2011. Moscow : Publishing House Granitsa, 2011. pp. 230–231.
13. GOST 10896–78. Ionity. Podgotovka k ispytaniyu (State Standard 10896–78. Ion-exchange resins. Preparation of specimens for tests). Introduced : January 01, 1980. Moscow : Publishing House of Standards, 1999. 8 p. (in Russian).

Language of full-text russian
Full content Buy
Back