Journals →  Tsvetnye Metally →  2011 →  #11 →  Back

MAGNESIUM, TITANIUM, RARE METALS, SEMICONDUCTORS
ArticleName Some aspects of eudialyte acid processing
ArticleAuthor Zakharov V. I., Skiba G. S., Solovyov A. V., Lebedev V. N., Mayorov D. V.
ArticleAuthorData

I. V. Tananaev Institute of Chemistry and Technology of Rare Elements and Mineral Raw Materials, Kola Scientific Centre, Russian Academy of Sciences

V. I. Zakharov, Head of Laboratory
G. S. Skiba, Head of Laboratory
A. V. Solovev, Senior Researcher
V. N. Lebedev, Senior Researcher
D. V. Mayorov, Senior Researcher, e-mail: mayorov@chemy.kolasc.net.ru

Abstract

Conditions of raw materials base and production of zirconium, niobium and rare-earth products in Russia have been analyzed. Just baddeleyite is limitedly produced in Russia. That’s why the needs of zirconium raw materials are met by import. Overwhelming majority of niobium and rare-earth elements are produced on the basis of processing of high-priced loparite (which contains just rare-earth elements of light group). At the same time the country has practically unlimited source for obtainment of these elements. This is eudialyte, which world’s largest deposit is in Kola Peninsula. Though zircon contains more zirconium, eudialyte contains up to 2.5% of rare-earth elements, abnormally enriched with elements of heavy group, and up to 1% of niobium. Complex extraction of all telic components of eudialyte creates the preconditions for economically profitable technology of its processing. The main methods of acid processing of this mineral are considered in this article. During nitric acid processing niobium is not extracted. Vitriolic technology is associated with loss of rare-earth elements which create insoluble double salt with sodium sulfate. This article shows the research results of technology development of eudialyte concentrate processing, which allows to extract all telic components of this raw material. Preliminary technical and economic calculations proved the possibility of profitable processing of eudialyte based on this technology.

keywords Eudialyte, zircon, acid decomposition, compounds of zirconium, niobium and rare-earth elements, nitric acid processing, vioriolic technology
References

1. Kuzmin V. I., Lomaev V. G., Pashkov G. L., Ovchinnikova S. V., Kuzmina V. N., Dorokhova V. N. Tsvetnye Metally — Non-ferrous Metals. 2006. No. 12. pp. 62–68.
2. Kuzmin V. I., Pashkov G. L., Kuzmina V. N., Kalyakin S. N., Dorokhova L. I., Pavlov V. F., Lomaev V. G. Khimiya v interesakh ustoychivogo razvitiya — Chemistry in the Interests of Sustainable Development. 2010. No. 18. pp. 331–338.
3. Lebedev V. N., Lokshin E. P., Masloboev V. A., Dozorova R. B., Mikhlin E. B. Tsvetnye Metally — Non-ferrous Metals. 1997. No. 8. pp. 46–51.
4. Arkhipova N. A. Mineralnye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie — Mineral resources of Russia. Economics and Management. 2002. No. 5. pp. 66–70.

5. Bykhovskiy L. Z., Tigunov L. P., Zubkov E. A. et al. Mineralnoe syre. Seriya geologo-ekonomicheskaya — Mineral raw materials. Geological-economical series. 2007. No. 23. p. 40.
6. Kremenetskiy A. A., Levchenko E. N., Usova T. Yu. Resursy. Tekhnologii. Ekonomika – Resources. Technology. Economics. 2006. No. 1. pp. 28–34.
7. Informatsionno-analiticheskiy tsentr «Mineral». Dinamika srednemesyachnykh tsen na tsirkonievoe syre, doll./t (“Mineral” research and information center. Dynamics of average monthly prices on zirconium raw materials, dollars/tonn). Electron resources. Available at : http://www.mineral.ru/Facts/Prices/143/371/index.html
8. Bussen I. V., Sakharov A. S. Petrologiya Lovozerskogo massiva (Petrology of Lovozersk massive). Leningrad, 1972. 246 p.
9. Gerasimovskiy V. N., Volkov V. P., Kogarko L. N. et al. Geokhimiya Lovozerskogo shchelochnogo massiva (Geochemistry of Lovozersk alkaline massive). Moscow, 1966. 382 p.
10. Nayfonov T. B., Beloborodov V. I., Zakharova I. B. Flotatsionnoe obogashchenie titanovykh i tsirkonievykh rud (Frotation beneficiation of titanium and zirconium ores). Apatity, 1994, 151 p.
11. Melnik N. A., Avsaragov Kh. B. Khimiko-metallurgicheskaya pererabotka mineralnogo i tekhnogennogo syrya Kolskogo poluostrova — Chemical and Metallurgical Processing of Mineral and Technogenetics Raw Materials of Kola peninsula. Apatity, 1988. pp. 5–28.
12. Melnik N. A., Skiba G. S., Zakharov V. I. Raspredelenie radioaktivnykh elementov v solyano-kislotnoy tekhnologii evdialita. Pererabotka prirodnogo i tekhnogennogo syrya, soderzhashchego redkie, blagorodnye i tsvetnye metally (Distribution of radioactive elements in chlorohydric acid technology of eudialyte obtaining. Processing of natural and technogenetics raw materials, contained rare, noble and non-feroous metals). Apatity, 2003. pp. 23–25.
13. Obrashchenie s mineralnym syrem i materialami s povyshennym soderzhaniem prirodnykh radionuklidov (Treatment of mineral raw materials and materials with increased content of natural radionuclids). Sanitary laws SP 2.6.1.798–99 (Russia grade). Moscow, 2000. 16 p.
14. Lebedev V. N. Zhurn. Prikl. Khimii – Journal of Applied Chemistry. 2003. Part 12, Vol. 10. pp. 1601–1605.
15. Lebedev V. N., Rudenko A. V. Khimich. Tekhnologiya — Chemical Technology. 2002. No. 12. pp. 27–30.
16. Chekmarev A. I., Chizhevskaya S. V., Ponomarev N. L., Zolotareva E. Yu. Trudy MKhTI im. D. I. Mendeleeva. Khimiya i tekhnologiya redkikh metallov (Processing of D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia. Chemistry and technology of rare metals). Moscow, 1986. Vol. 143. pp. 3–10.
17. Zakharov V. I., Kislykh V. V., Masloboev V. A. et al. Sb. Khimicheskaya tekhnologiya redkikh elementov i mineralnogo syrya (Coll. Chemical technology of rare elements and minerals raw materiasl). Apatity, 1986. pp. 5–7.
18. Dibrov I. A., Chirkst D. E., Matveeva T. E. Tsvetnye Metally — Non-ferrous Metals. 2002. No. 12. pp. 38–41.
19. Gasan-zade V. G., Levinskiy M. I., Manuylo A. P. et al. Khimich. Tekhnologiya — Chemical Technology. 1982. No. 5. pp. 3–6.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back