Journals →  Tsvetnye Metally →  2009 →  #11 →  Back

ArticleName Test methods of determination of metals in waters and soils degestions
ArticleAuthor Chernova R. K., Kozlova L. M.
ArticleAuthorData Chernova R. K., e-mail: ChernovaRK@info.sgu.ru
Abstract New test systems for determination of metals with the improved analytical characteristics are created. The melange-gel technology of reception of test systems on the basis of xerogels of the silicon acid, modified by organic reagents is offered and approved. Test systems are applied for determination of aluminum, iron, lead and other metals in waters and soils degestions.
keywords Test systems, immobilized reagents, xerogels, micellar phase, detecting powders, display tubes, ions of metals, waters, soils degestions.
References 1. Zolotov Yu. A., Ivanov V. M., Amelin V. G. Khimicheskie testmetody analiza. – M. : Editorial URSS, 2002. – 304 p.
2. Zaporozhets O. A., Ivan'ko L. S., Marchenko I. V., Sukhan V. V. // Zhurn. analit. khimii. 2002. V. 55, № 6. P. 602-606.
3. Zaporozhets O. A., Bilokon' S. L. // Ibid 2007. V. 62, № 2. P. 208-211.
4. Zaporozhets O. A., Ivan'ko L. S., Sukhan V. V. // Ibid 2000. V. 55, № 2. P. 148-152.
5. Sukhan V. V., Savranskiy L. I., Zaporozhets O. A. at al. // Ukr. khimich. zhurn. 1992. V. 58, № 11.
6. Zaporozhets O. A., Petrunek N. I., Kalinchenko E. V., Sukhan V. V. // Khimiya I tekhnologiya vodi. 1999. V. 21, № 3. P. 281-286 / tsit. po Rzh Khimii. 99/00.2319I285.
7. Zaporozhets O. A., Nadzhafova O. Yu., Zubenko A. I., Sukhan V. V. // Talanta. 1994. Vol. 41, N 12. P. 2067–2071.
8. Sukhan V. V., Nadzhafova O. Yu., Zaporozhets O. A., Savranskiy L. I. // Khimiya i tekhnologiya vody. 1994. V. 16, № 2. P. 139-142.
9. Kuznetsova O. V., Savel'eva T. V., Ivanov V. M., Zheleznova A. A. // Vestnik MGU. Ser. 2. 1995. V. 36, № 6. P 544-550.
10. Morosanova E. I. Nekovalentno immobilizovannye na kremnezemakh analiticheskie reagenty dlya kontsentrirovaniya, razdeleniya I opredeleniya neorganicheskikh I organicheskikh soedineniy : dis. dra. khim. nauk. - M., 2001. - 440 p.
11. Sukhan V. V., Zaporozhets O. A., Lipovskaya N. A. at al. // Zhurn. analit. khimii. 1994. V 49, № 7. P. 700-703.
12. Morozko S. A., Kuznetsova O. V., Ivanov V. M. // Ibid 1997. V. 52, № 11. P. 1146-1151.
13. Zaporozhets O. A., Keda T. E., Seletskaya L. E., Sukhan V. V. // Ibid. 2000. V. 55, № 7. P. 708-713.
14. Pat. 256612 Russia. Sposob polucheniya kserogelya kremnievoy kisloty, modifitsirovannogo khromazurolom C / Chernova R. K., Kozlova L. M., Myznikova I. V. ; zayavl. 22.05.04 ; opubl. 20.07.05, Bul. № 20.
15. Kozlova L. M., Chernova R. K., Kosyreva I. V. // 10th Analyt. RussianGermanUkrainian Symp. «Argus2007 – Nanoanalytics». Book of Proceedings. —Saratov. 2007. P. 110–112.
16. Chernova R. K., Kozlova L. M. // Tr. V rossiyskoyaponskogo seminara. 2007. V. 1. P. 531-537.
Language of full-text russian
Full content Buy
Back