Journals →  Tsvetnye Metally →  2009 →  #11 →  Back

ArticleName About stratigraphical rank of pleistocene among the newest deposits of cenozoic
ArticleAuthor Saltykov V. F.
ArticleAuthorData Saltykov V. F., e-mail: dekanat@geol.sgu.ru
Abstract The analysis of theoretical representations according to which allocation of geosystems is spent, including quarter, is made in connection with current uncertainty of stratigraphical status of pleistocene in general chrono-stratigraphic scale of phanerozoic. It was the subject of discussions during recent sessions of International Geological Congress. On this basis it was concluded that attribution of pleistocene in the rank of department in structure of neogene system is the most suitable variant allowing for global display of various events with application of integrated approach for interpretation of actual materials. Its division on circles, sublevels, terminations and steps should be carried out mainly according to biostratigraphical data.
keywords Pleiocen, pleictocene, neogene, stratigraphical rank, quarternary deposits, climatic changes, continental section, palaeontology data.
References 1. Kovalevskiy O. P. // Tr. SNIIGGIMS. 1969. Iss. 94. P. 131-137.
2. Prozorovskiy V. A. // Vest. St. Peterburg GU 2000. Series 7. Iss. 4. P. 3-7.
3. Stratigraficheskiy kodeks Rossii. Iss. 2. - St. Peterbur ; VSEGEI, 1992. - 120 p. iss. 3. - St. Peterburg : VSEGEI, 2006. – 96 p.
4 Karaulov V. B. // Bul. MOIP. Otd. geologiya. 2007. V. 82. Iss. 4. P. 66-72.
5. Teslenko Yu. V. Osnovy stratigrafii osadochnikh obrazovaniy. – Kiev : Naukova dumka, 1976. – 139 p.
6. Rezolyutsiya sovmestnogo plenuma Postoyannoy stratigraficheskoy komissii po chetvertichnym otlozheniyam USSR pri Mezhvedomstvennom stratigraficheskom komitete, Komissii po izucheniyu chetvertichnogo perioda AN USSR i sektsii Natsional'nogo komiteta geologov po geokhronologii I klimotologii chetvertichnogo perioda // Bul. MSK. 1960. “№ 2. P. 42-65.
7. Ganeshin G. S., Zubkov V. A. // Sov. Geologiya. 1977. № 1. P. 47-57.
8. Ganeshin G. S., Zubkov V. A., Pokrovskaya I. M. at al. // Ibid. 1961. № 8. P. 3-15.
9. Zubkov V. A., Krasnov I. I. // Mat. VSEGEI. Nov. ser. 1959. Iss. 27. P. 28-71.
10. Zubkov V. A., Chermekov Yu. F. // Tr. VSEGEI. 1982. V. 319. P. 51-59.
11. Grichuk V. P. // Voprosy paleogeografii pleystotsena lednikovykh i periglyatsial'nykh oblastey. – M. : Nauka, 1981. P. 7-35.
12. Pasini G., Colalongo M. L. // Boll. Soc. Palaeontologica Italiana. 1994. Vol. 33, N 1. P. 101–120.
13. Lourens L. J., Nilgen F. J., Raffi J., VergnaudGrazzi C. // Palaeoceanography. 1996. Vol. 11, N 6. P. 797–812.
14. Rio D., Sprovieri R., Di Stefano E. // Riv. ital. palaeon. strat. 1994. Vol. 100, N 1. P. 103–124.
15. Rio D., Sprovieri R., Thunell R. // Bull. Soc. Amer. 1991. Vol. 103. P. 1049–1058.
16. Berggren W. A., Hilgen F. J., Langereis C. G. et al. // Geol. Soc. Amer. Bull. 1995. Vol. 107, N 11. P. 1272–1287.
17. Berggren W. A., Kent D. V., Swisher C. C., Aubry M. P. // Spec. Publ. Soc. Econ. Paleontol. and Mineral. 1995. Vol. 54. P. 129–212.
18. Tesakov A. // Geologicheskie sobytiya neogena i kvarteta Rossii : sovremennot sostoyanie stratigraficheskikh skhem i paleograficheskie rekonstruktsii. – M. : GEOS, 2007. P. 90-95.
19. Zubakov V. A. Vvedenie v paleografiyu pliopleystotsena : ucheb. posobie – L., 1978 – 68 p.
20. Zubakov V. A. // Palinologicheskie, klimatostratigraficheskie i geoekologicheskie rekonstruktsii. – St. Peterburg : Nedra, 2006. P. 207-338.
21. Zubakov V. A. // Geologicheskie sobytiya neogena i kvarteta Rossii : sovremennoe sostoyanie stratigraficheskikh skhem I paleogegraficheskie rekonstruktsii. – M. : GEOS, 2007. P. 53-56.
22. Zubkov V. A. // Fundamental'nye problemy kvarteta : itogi izucheniya i osnovnye napravleniya dal'neydhikh issledovaniy. – M. : Geol. institut RAN, 2007. P. 137-140.
23. Saltykov V. F. // Glavneyshie itogi v izuchenii chetvertichnogo perioda i osnovnye napravleniya issledovaniy v XXI century : tez. dokl. Vseros. soveshch. - St. Peterburg : VSEGEI, 1998. P. 44.
24. Zachos J. C., Pagam M., Sloan L. et al. // Science. 2001. Vol. 292, N 5517. P. 686–693.
25. Geologicheskie sobytiya neogena i kvarteta Rossii : sovremennoe sostoyanie stratigraficheskikh skhem i paleogeograficheskikh rekonstruktsiy. – M. : GEOS, 2007. – 133 p.
26. Borisov B. A. // Geologicheskie sobytiya neogena i kvarteta Rossii : sovremennoe sostoyanie stratigraficheskikh skhem I paleograficheskie rekonstruktsii. – M. : GEOS, 2007. P. 16-19.
27. Vangengeym E. A., Vekua M. L., Zhegallo V. P. at al. // Bul. Komissii po izucheniyu chetvertichnogo perioda. 1991. № 60. P. 41-52.
28. Vangengeym E. A., Pevzner M. A., Tesakov A. S. // Stratigrafiya. Geol. korrelyatsiya. 2001. V. 9, № 3. P. 76-88.
29. Imbrie J., Boyle E. A., Clemens S. C. et al. // Palaeoceanography. 1992. Vol. 7, N 6. P. 701–738.
Language of full-text russian
Full content Buy
Back