Journals →  Tsvetnye Metally →  2011 →  #3 →  Back

The modern tendency of development in metal industry
ArticleName The methods of “soft” chemistry in technology of obtaining of functional materials on the base of III, V-VIII groups of rare elements
ArticleAuthor Drobot D. V., Nikishina E. E., Lebedeva E. N., Petrakova O. V.
ArticleAuthorData D. V. Drobot, Head of a Department; E. E. Nikishina, Docent, e-mail: helena_nick@mail.ru; E. N. Lebedeva, Senior Researcher; O. V. Petrakova, Candidate, Lomonosov Moscow State Academy of Fine Chemical Technology.
Abstract
Development of “soft chemistry” methods which allow to solve the problem of “content—structure—properties—granulometry” in every occurrence in single process is the one of the most efficient directions in technology of functional materials on the base of d- and f-elements of III and V-VII groups. The problems and attainments of alkoxide technology for obtaining materials on the rhenium base (alloys with churlish metals, oxides and their hard solutions, catalytical materials and heterogeneous processes) and for obtaining materials on the niobium and tantalum base (individual oxides, their hard solutions, complex-oxide materials) have been discussed in this paper.
keywords Shallow hydroxide, alkoxide derivates, thermal decomposition, electrochemical synthesis, precursor, rhenium, niobium, tantalum.
References

1. M. Veith. J. Chem. Soc. Dalton Trans. 2002. p. 2405–2412.

2. Kessler V. G., Seisenbaeva G. A., Drobot D. V. Proc. of the International Symposium on Rhenium and Rhenium Alloys. Orlando (USA) : TMS, 1997. pp. 167–172.

3. Palant A. A., Troshkina I. D., Chekmarev A. M. Metallurgiya reniya (Metallurgy of rhenium). Moscow, 2007. 298 pp.

4. Savitskiy E. M., Tylkina M. A., Povarova A. M. Splavy reniya (Alloys of Rhenium). Moscow, 1965. 335 pp.

5. Tugoplavkie metally i splavy (Refractory Metals and Alloys). Moscow, 1986. 352 s.

6. Ryashentseva M. A., Minachev Kh. M. Reniy i ego soedineniya v geterogennom katalize (Rhenium and Its Compounds in Heterogeneous Catalysis). Moscow, 1983. 248 s.

7. Korotkov A. S., Atuchin V. V. J. Solid State Chemistry. 2006. Vol. 179. pp. 1177–1182.

8. Zuev M. G., Larionov L. P. Issledovano v Rossii (elektronnyy zhurnal). Studied in Russia (electronic journal). 2008. T. 11. pp. 933–949.

9. Volk T. R., Salobutin V. Yu., Ivleva L. I. and etc. Fizika tverdogo tela. Solid state physics. 2000. T. 42, No. 11. pp. 2066–2074.

10. Li J., C. Marvin Wayman. J. Amer. Ceram. Soc. 1996. Vol. 79, No. 6. pp. 1642–1648.

11. Arsenev P. A., Glushkova V. B., Evdokimov A. A. Soedineniya redkozemelnykh elementov. Tsirkonaty, gafnaty, niobaty, tantalaty, antimonaty (Compounds of Rare-Earth Elements. Zirconates, Hafnates, Niobates, Tantalates, Antimonates). Moscow, 1985. 261 pp.

12. Ustimovich A. B., Pinaeva M. M., Kuznetsova V. V., Vasilev V. S. Izv. AN SSSR. Neorganicheskie materialy.USSR Academy of Sciences Proceedings. Inorganic materials. 1977. Vol. 13, No. 1. pp. 142–145.

13. Isupova E. N., Ramon E. Pomes, Savchenko E. P., Keler E. K. Izv. AN SSSR. Neorganicheskie materialy.USSR Academy of Sciences Proceedings. Inorganic materials. 1975. Vol. 11, No. 2. pp. 384–386.

14. Tretyakov Yu. D., Putyaev V. I. Vvedenie v khimiyu tverdofaznykh materialov (Introduction to the Chemistry of Solid-Phase Materials). Moscow, 2006. 399 pp.

15. Yaroslavtsev A. B. Khimiya tverdogo tela (Chemistry of Solid). Moscow, 2009. 328 pp.

16. Nikishina E. E., Lebedeva E. N., Drobot D. V., Korovin S. S. Izvestiya vuzov. Tsvetnaya metallurgiya.Proceedings of higher school. Non-ferrous metallurgy. 2000. No. 3. pp. 28–31.

17. Drobot D., Nikishina E., Lebedeva E. and etc. Mater. Research Bul. 2008. Vol. 43, No. 5. pp. 1232–1238.

18. Drobot D. V., Shcheglov P. A., Nikishina E. E., Lebedeva E. N. Neorgan. materialy.Inorganic materials. 2007. Vol. 43, No. 5. pp. 565–673.

19. Rodionov Yu. M., Slyusarenko E. M., Lunin V. V. Uspekhi khimii. Russian Chemical Reviwes. 1996. Vol. 65, No. 9. pp. 865–879.

20. Shcheglov P. A., Drobot D. V. Izv. Akademii nauk. Seriya khimicheskaya. Academy of Sciences Proceedings. Chemical series. 2005. No. 10. pp. 2177–2188.

21. Turevskaya E. P., Yanovskaya M. I., Turova N. Ya. Neorgan. materialy.Inorganic materials. 2000. Vol. 36, No. 3. pp. 330–341.

22. Vorotilov K. A., Kokhanchik L. S., Sigov A. S. Mikrosistemnaya tekhnika. Microsystem engineering. 2002. No. 6. pp. 2–7.

23. Strel'nikova I. E., Grinberg E. E., Belyakov A. V. and etc. Fizicheskaya mezomekhanika. Physical mesomechanics. 2004. Vol. 7, No. 2 (special). pp. 97–100.

24. Morozov I. S. Zhurn. neorgan. khimii. Journal of inorganic chemistry. 1956. Vol. 1, No. 12. pp. 2792–2802.

25. Patent 2223225 RF. Sposob polucheniya poroshka oksidnogo sostava — Pb(Mg1/3Nb2/3O3). Method of obtaining powder of sulphide composition - Pb(Mg1/3Nb2/3O3). Drobot D. V., Nikishina E. E., Lebedeva E. N ; published 10.02.2004.

26. Pat. 2300501 RF. Sposob polucheniya geptatantalata evropiya. Method of obtaining europium heptatantalate. Drobot D. V., Lebedeva E. N., Nikishina E. E. ; published 10.06.2007.

27. Shcheglov P. A., Nikishina E. E., Drobot D. V., Lebedeva E. N. Nano- i mikrosistemnaya tekhnika. Nano- and mycrosystem engineering. 2006. No. 11. pp. 15–18.

28. Patent 2155160 RF. Sposob polucheniya gidroksida niobiya. Method of obtaining niobium hydroxide. Drobot D. V., Lebedeva E. N., Korovin S. S., Nikishina E. E. ; published 27.08.2000.

29. Patent 2314258 RF. Sposob polucheniya gidroksida tantala. Method of obtaining tantalum hydroxide. Nikishina E. E., Drobot D. V., Lebedeva E. N. ; published 10.01.2008.

30. Drobot D. V., Chub A. V., Krokhin V. A., Maltsev N. A. Problemy primeneniya khlornykh metodov v metallurgii redkikh metallov (Problems of Chlorine Methods Use in the Metallurgy of Rare Metals). Moscow, 1991. 190 pp.

31. Sakharov V. V., Korovkina N. B., Muravlev Yu. B., Korshunov B. G. Zhurn. neorgan. khimii. Journal of inorganic chemistry. 1981. Vol. 26, No. 6. pp. 1493–1500.

32. Drobot D. V., Shcheglov P. A., Seysenbaeva G. A., Kessler V. G. Izvestiya vuzov. Tsvetnaya metallurgiya.Proceedings of higher school. Non-ferrous metallurgy. 2002. No. 6. pp. 32–37.

33. Shcheglov P. A., Drobot D. V., Seisenbaeva G. A., Kessler V. G. Inorg. Chem. Commun. 2001. Vol. 4, No. 5. pp. 227–229.

34. Shcheglov P. A., Drobot D. V., Syrov Yu. V., Maltseva A. S. Neorgan. materialy. Inoganic materials. 2004. Vol. 40, No. 2. pp. 220–227.

35. Seisenbaeva G. A., Shevelkov A. V., Tegenfeldt J. and etc. J. Chemical Society. Dalton Trans. 2001. No. 19. pp. 2762–2768.

36. Shcheglov P. A., Drobot D. V., Seisenbaeva G. A., Gohil G., Kessler V. G. Chemistry of mater. 2002. Vol. 14, No. 5. pp. 2378–2383.

37. Shcheglov P. A., Seisenbaeva G. A., Gohil S. and etc. Polyhedron. 2002. Vol. 21, No. 22. pp. 2317–2322.

38. Patent 2227788 RF. Sposob polucheniya oksometilatnykh kompleksov reniya, niobiya i/ili tantala. Method of obtaining rhenium, nioubium and/or tantalum oxomethylat complexes. Shcheglov P. A., Drobot D. V., Seysenbaeva G. A., Kessler V. G. ; published 27.04.2004.

39. Nikonova O. A., Kessler V. G., Drobot D. V. and etc. Polyhedron. 2007. Vol. 26. pp. 862–866.

40. Drobot D. V., Seisenbaeva G. A., Kessler V. G. and etc. J. Cluster Science. 2008. No. 10876. pp. 23–36.

41. Kessler V. G., Seisenbaeva G. A., Drobot D. V. Proc. of the International Symposium on Rhenium and Rhenium Alloys. Orlando (USA) : TMS, 1997. pp. 173–178.

42. Nikonova O. A., Kessler V. G., Seisenbaeva G. A. J. Solid State Chemistry. 2008. Vol. 182, No. 12. pp. 3294–3302.

43. Kustov A. L., Kessler V. G., Romanovskii B. V. and etc. Russian Journal of Physical Chemistry. 2004. Vol. 78, suppl. 1. pp. S63–S67.

44. Application 2008139448 RF. Sposob polucheniya alkano-olefinovykh uglevodorodov. Method of obtaining alkano-olefin hydrocarbons. Tsodikov M. V., Chistyakov A. V., Yandieva F. A. and etc. ; asserted 06.10.2008 ; published 20.04.2010.

45. Nikishina E. E., Drobot D. V., Filonenko V. P., Zibrov I. P., Lebedeva E. N. Zhurn. neorgan. khimii. Journal of inorganic chemistry. 2002. Vol. 47, No. 1. pp. 14–17.

46. Filonenko V. P., Zibrov I. P., Drobot D. V., Nikishina E. E. Zhurn. neorgan. khimii. Journal of inorganic chemistry. 2003. Vol. 48, No. 4. pp. 543–550.

47. Tanabe K. Catalysis Today. 2003. Vol. 78. pp. 65–77.

48. Cho N. -H., Kang H. B., Kim Y. H. Ferroelectrics. 1994. Vol. 152, No. 1. pp. 43–48.

49. Ziolek M. Catalysis Today. 2003. Vol. 78. pp. 47–64.

50. Tian Z. Q., Lin L. J. Mater. Sci. : Materials in Electronics. 2009. Vol. 20, No.9. pp. 867–871.

51. Levoska J., Tyunina M., Sternberg A., Leppдvuori S. Applied Physics A : Materials Science & Processing. 2000. Vol. 70, No. 3. pp. 269–274.

52. Ji L., Jiang Y. Mater. Letters. 2006. Vol. 60, No. 12. pp. 1502—1504.

53. Gvasaliya S., Lushnikov S., Roessli B., Katiyar R. Ferroelectrics. 2004. Vol. 302, No. 1. pp. 347–349.

54. Kubota S., Shimada M., Takizawa H., Endo T. J. Alloys Comp. 1996. Vol. 241. No. 1/2. pp. 16–21.

55. Kubota S., Yamanea H., Shimada M. and etc. J. Alloys Comp. 1998. Vol. 277. pp. 746–749.

56. Clima S., Pourtois G., Hardy A. and etc. J. Electrochemical Soc. 2010. Vol. 157, No. 1. pp. G20–G25.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back