Journals →  Tsvetnye Metally →  2016 →  #7 →  Back

RARE METALS, SEMICONDUCTORS
ArticleName Extraction of rare-earth metals from phosphogypsum and extraction phosphorous acid, obtained during khibiny apatite concentrate processing
DOI 10.17580/tsm.2016.07.06
ArticleAuthor Lokshin E. P., Tareeva O. A.
ArticleAuthorData

I. V. Tananaev Institute of Chemistry and Technology of Rare Elements and Mineral Raw Materials of Kola Science Center of Russian Academy of Sciences, Apatity, Russia:

E. P. Lokshin, Chief Researcher, e-mail: lokshin@chemy.kolasc.net.ru
O. A. Tareeva, Researcher

Abstract

This paper gives the results of investigations of rare-earth metal extraction from anthropogenic wastes and middlings of sulfuric acid processing of Khibiny apatite concentrate with mineral fertilizer obtaining (phosphogypsum and extraction phosphoric acid of dihydrate process: both productive and used for apatite concentrate decomposition). There was made the analysis of behavior of natural radionuclides (thorium and uranium), getting from apatite concentrate in phosphogypsums and extraction phosphoric acid in developed processes. There were found the technical solutions making possible the rare earths release from phosphogypsums without obtaining the middlings and dump waste products with increased radioactivity, which considerably simplifies their practical realization. There were compared the advantages and disadvantages of the developed methods of rare earth release from product and circulating extraction phosphorous acid, which part also allows the exclusion of the formation of middlings and dump waste products with increased radioactivity. There are shown the data about the correlation of individual elements in rare earths, released from various phosphogypsums and extraction phosphoric acid. There was made an assessment of the possible volumes of annual production of rare earths from Khibiny apatite concentrate with its sulfuric acid processing at Russian enterprises. Mastering the rare earth production during the sulfuric acid processing of apatite concentrates will completely meet the current and future requirements of Russia in rare earth products, create the potential for its export, and increase the complexity and economic efficiency of apatite concentrates processing.

keywords Extraction, rare-earth metals, apatite concentrate, phosphogypsum, extraction phosphoric acid
References

1. Kudrin V. S., Chistov L. B. Sostoyanie mineralno-syrevoy bazy redkozemelnykh metallov, perspektivy ee razvitiya i osvoeniya (State of mineral resource base of rare-earth metals, prospects of its development and mastering). Mineralnye resursy Rossii = Mineral resources of Russia. 1996. No. 5. pp. 6–12.
2. Kijkowska R. Method of recovery of lanthanides from phosphogypsum-byproduct in phosphoric acid production technology. Patent Pl, No. 129444, MPC С 01 F 17/00. Published : May 23, 1983.
3. Bednarczyk K., Maraszewski A. Wstepne wyniki prab ékstrakcji ziem rzadkich z suwcyw fosforonosnych oraz niektyre asspekty wdrozenia przemyslowego. Prace Naukowe Institute Technologii Neorganicznij i Nawosow Mineralnych Politechniki Wroclawskiej. 1986. Nr. 30. ss. 91–94.
4. Kijkowska R., Pawlowska-Kozicska D. Poszukiwarte metod otrzymywante pierwiastkow ziem pradkich z suzowkow oniskiej ich zowartosci, jak rowniez z odpadow przemystu fosforowege. Prace Naukowe Institute Technologii Neorganicznij i Nawosow Mineralnych Politechniki Wroclawskiej. 1986. Nr. 30. ss. 17–26.
5. Ciurla Z., Grudzewski W. Economiczne problemy odziskiwania ziem rzadkich z fosfogipsyw. I. Utylizacia fosfogipsyw z odziskiwaniem lantanowcyw. Gospodarka Surowcami Mineranymi. 1990. Bd. 6, Nr. 4. ss. 819–828.
6. Jarosinski A., Mazanek Cr. Otrzymywanie fluorkowych koncentratow ziem rzadkich w procesie utylizacji fosfogipsu poapatytowego. Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii. 1992. Nr. 25. ss. 91–96.
7. Kowalczyk J. Optimalizacja temperatury procesu kwasnego lugowania fosfogipsyw poapatytowych. Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii. 1993. Nr. 27. ss. 159–162.
8. Vorobev N. I., Teterevkov A. I., Zyk V. V. Izvlechenie redkozemelnykh elementov iz fosfogipsa sernoy kislotoy (Extraction the rare-earth elements from sulfuric acid phosphogypsum). Vestsi Natsyyanalnay akademii navuk Belarusi. Seryya khіmіchnykh navuk = Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Series of Chemical Sciences. 1998. No. 2. pp. 103–106.
9. Lebedev V. N., Smirnova I. P., Masloboev V. A., Serkova V. P., Mikhlin E. B. Izvle che nie redkozemelnykh elementov iz fosfogipsa metodami vyshchelachivaniya (Extraction of rare-earth elements from phosphogypsum by leaching methods). Fiziko-khimicheskie i tekhnologicheskie problemy pererabotki syrya Kolskogo poluostrova (Physical-chemical and technological problems of processing of Kola peninsula raw materials). Saint Petersburg : Nauka, 1993. pp. 56–60.
10. S. V. Kolyasnikov, M. M. Borisov, E. V. Kirillov, M. L. Rybina. Sposob izvlecheniya redkozemelnykh metallov iz fosfogipsa (Method of extraction of rareearth metals from phosphogypsum). Patent RF, No. 2471011, IPC C 22 B 59/00. Applied : November 16, 2011. Published : December 27, 2012. Bulletin No. 36.
11. A. M. Abramov, V. M. Veselov, V. M. Zalevskiy, N. D. Argunov, N. A. Gukasov, L. P. Bogdanova, L. V. Motovilova, V. G. Tamurka, V. D. Evdokimov. Sposob izvlecheniya redkozemelnykh metallov iz fosfogipsa (Method of extraction of rareearth metals from phosphogypsum). Patent RF, No. 2412265, IPC C 22 B 59/00. Applied : July 16, 2009. Published : February 20, 2011. Bulletin No. 5.
12. V. N. Rychkov, E. V. Kirillov, A. L. Smirnov, V. A. Yazev, V. A. Ivanko. Sposob izvlecheniya redkozemelnykh metallov iz fosfogipsa (Method of extraction of rareearth metals from phosphogypsum). Patent RF, No. 2473708, IPC C 22 B 59/00. Applied : August 09, 2011. Published : January 27, 2013. Bulletin No. 3.
13. A. M. Abramov, Zh. N. Galieva, R. S. Galiev, O. R. Sabinina, Yu. B. Sobol. Sposob izvlecheniya redkozemelnykh metallov iz fosfogipsa (Method of extraction of rare-earth metals from phosphogypsum). Patent RF, No. 2487834, IPC C 01 F 17/00. Applied : December 27, 2011. Published : July 20, 2013. Bulletin No. 20.
14. N. V. Zots, Yu. G. Glushchenko, S. V. Shestakov, A. B. Kozyrev, A. V. Nechaev. Sposob izvlecheniya redkozemelnykh metallov iz fosfogipsa (Method of extraction of rare-earth metals from phosphogypsum). Patent RF, No. 2416654, IPC C 22 B 59/00. Applied : November 10, 2009. Published : April 20, 2011. Bulletin No. 11.
15. Lokshin E. P., Tareeva O. A., Elizarova I. R. Agitatsionnoe vyshchelachivanie redkozemelnykh metallov iz fosfogipsa sernokislymi rastvorami nizkikh kontsentratsiy (Agitation leaching of REE from phosphogypsum, using sulphuric acid solutions of low concentrations). Khimicheskaya tekhnologiya = Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 2015. No. 8. pp. 487–494.
16. D. E. Chirkst, I. A. Dibrov, K. N. Chaliyan et al. Sposob vydeleniya fosfatov redkozemelnykh elementov iz fosfornoy kisloty (Method of release of rare-earth element phosphates from phosphoric acid). Certificate of Authority USSR, No. 1641775, ICI5 C 01 F 17/00. Published : April 15, 1991. Bulletin No. 14.
17. I. A. Dibrov, D. E. Chirkst, P. S. Vladimirov et al. Sposob izvlecheniya ftoridov redkozemelnykh elementov (Method of extraction of rare-earth element fluorides). Certificate of Authority USSR, No. 1656832, ICI5 C 01 F 17/00. Published : June 15, 1991. Bulletin No. 22.
18. Cheremisina O. V. Izvlechenie tsvetnykh i redkikh metallov iz otkhodov metallurgicheskogo proizvodstva i netraditsionnykh istochnikov syrya s ispolzovaniem kristallizatsionnykh i sorbtsionnykh protsessov : avtoreferat dissertatsii ... doktora tekhnicheskikh nauk (Extraction of non-ferrous and rare metals from metallurgical production wastes and non-traditional sources of raw materials using crystallization and sorption processes : thesis of inauguration of Dissertation … of Doctor of Engineering Sciences). Saint Petersburg : Saint Petersburg State Mining University (Technical University), 2010. 40 p.
19. Lokshin E. P., Tareeva O. A. Izvlechenie redkozemelnykh elementov iz ekstraktsionnoy fosfornoy kisloty digidratnogo protsessa (Extraction of rare-earth elements from extraction phosphoric acid of dehydrate process). Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Fosfatnoe syre: proizvodstvo i pererabotka”. Moskva, 17 maya 2012 (Materials of International Scientificpractical Conference “Phosphate raw materials: production and processing”. Moscow, May 17, 2012). Moscow: The Research Institute for Mineral Fertilizers, 2012. pp. 114–127.
20. Lebedev V. N., Belokoskov V. I., Smirnova I. P. et al. Raspredelenie redkozemelnykh elementov v produktakh pererabotki redkometallnogo syrya Kolskogo poluostrova (Distribution of rare-earth elements in the products of processing of rare-metal raw materials of Kola peninsula). Khimicheskaya tekhnologiya redkikh elementov i mineralnogo syrya (Chemical technology of rare elements and mineral raw materials). Apatity : Kola Science Center of USSR Academy of Sciences, 1986. pp. 28–32.
21. GOST 125–79. Vyazhushchie gipsovye. Tekhnicheskie usloviya (State Standard 125–79. Gypsum binders. Specifications). Introduced: July 01, 1980. (in Russian)

Language of full-text russian
Full content Buy
Back