Journals →  Tsvetnye Metally →  2016 →  #6 →  Back

HEAVY NON-FERROUS METALS
ArticleName Сrystallization of liquid alloy during the centrifugal filtration of hard zinc
DOI 10.17580/tsm.2016.06.05
ArticleAuthor Dyakov V. E.
ArticleAuthorData

JSC “TsNIIolovo”, Novosibirsk, Russia:

V. E. Dyakov, Consultant, Member of Laboratory of Alloys and Fluxes, e-mail: dve106@gmail.com

Abstract

There was investigated the process of zinc regeneration on laboratory centrifuge with in-tank rotary filter made of pressed conic plates. Molten hard zinc was intaken into the rotating filter cavity and pressed through the filtering gap, while dross crystals were cumulated in filter cavity. There were investigated the dross composition dependence on molten hard zinc composition, and the kinetics of zinc purification from iron by centrifugal filtration of molten hard zinc using in-tank filter. The optimal temperatures of filtration process were specified. The specific surface area of drosses was measured by argon adsorption method. The thickness of liquid zinc film was defined on the surface of FeZn10 crystal. The necessity of crystallization enlargement of crystals is shown. There was defined the necessity of melt crystallization in the range of temperatures by 100 oC higher than filtration temperature. Thermodynamic calculations show Fe2Al5 formation together with reaction of aluminium interaction with intermetallide FeZn10. The optimal aluminium and iron ratio are shown together with their influence on iron output in drosses. The increased content of aluminium in melt is a condition of foam formation on melt surface. X-ray microanalysis defined that iron and aluminium compound crystals in drosses are covered with oxide film. Oxidized crystals form the foam on metal surface and make an influence of filtration productivity. There were defined the conditions of hard zinc filtration with foam formation during the crystallization temperature increase to 690 oC. There are given the parameters of industrial recycling of zinc by centrifugal filtration of molten hard zinc, obtained by various companies. 

keywords Hard zinc, recycling, melt filtration, filtration temperature, centrifugal field, crystallization, foam, intermetallides, aluminium, zinc, oxidation
References

1. Proskurkin E. V., Petrov I. V., Zhuravlev A. Yu., Ivanov O. V., Sukhomlin D. A. Analiz tsinkovykh pokrytiy na osnove diagrammy sostoyaniya zhelezo – tsink (Analysis of zinc coatings on the basis of iron-zinc state diagram). Stal = Steel in Translation. 2012. No. 7. pp. 59–64.
2. Oster R. Direkte Verarbeitung heiber Kratze durch Zentrifugieren in Kompaktanlagen. Metall. 1998. Bd. 52, No. 12. S. 17–19.
3. V. E. Dyakov, S. N. Suturin. Sposob rafinirovaniya tsinka ot zheleza (Method of zinc refining from iron). Certificate of Authority RF, No. 1005480, ICI C 22 B 19/32. Applied: July 20, 1981. Published: March 10, 2012. Bulletin No. 7.

4. Suturin S. N., Dolgov A. V. Device to refine melted metals. Offcial catalogue of 44th World Exhibition of invention, Research and industrial innovation “BRUSSELS EUREKA 95”. Brussels, 1995. p. 206.
5. Schmitz D., Friedrich B. In-house recycling of hard zinc and zinc ash by liquid metal centrifugation. Proceedings of EMC 2007. Düsseldorf, Germany, 11–14 June 2007.
6. Dyakov V. E. Kinetika tsentrobezhnoy filtratsii rasplavlennogo garttsinka pogruzhnym filtrom (Kinetics of centrifugal filtration of molten hard zinc by in-tank filter). Tekhnologiya metallov = Metals technology. 2011. No. 6. pp. 32–37.
7. Dyakov V. E. Razrabotka tekhnologii ochistki garttsinka vann goryachego tsinkovaniya (Development of purification technology of hard zinc of galvanizing baths). Stal = Steel in Translation. 2002. No. 4. pp. 68–70.
8. Gel V. N. Kompleksnaya pererabotka otkhodov goryachego tsinkovaniya stali (Complex processing of wastes of hot steel galvanizing). “Vtormet 90” : 2 natsio nalnaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya s mezhdunarodnym uchastiem (“Vtormet 90” : second national scientific-technical conference with international participation). Sofia, October 23–25, 1990. pp. 33, 34.
9. Vislobokova S. L., Marutyan S. V. Problemy osvoeniya tekhnologii goryachego tsinkovaniya v Rossii (Problems of mastering of hot galvanizing technology in Russia). Metallurg = Metallurgist. 2011. No. 9. pp. 11–13.
10. M. Hansen, K. Anderko. Struktury dvoynykh splavov (Constitution of Binary Alloys). In two volumes. Volume 2. Moscow : Metallurgizdat, 1962. 1486 p.
11. Koster Werner, Godecke Tilo. Das Dreistoffsystem Eisen-Aluminium-Zink. Zeitschrift für Metallkunde. 1970. Bd. 61, No. 9. pp. 649–658.
12. Tyurin A. G. Termodinamicheskiy analiz obrazovaniya faz v protsessakh elektrokhimicheskogo osazhdeniya titana iz vodnykh rastvorov (Thermodynamic analysis of phase formation in the processes of electrochemical sedimentation of titanium from water solutions). Elektrokhimiya = Russian Journal of Electrochemistry. 1990. Vol. 26, No. 12. pp. 1599–1606.
13. Joo Hyun Park, Geun-Ho Park, Doo-Jiu Paik, Yoon Huh, Moon-Hi Hong. Influence of Aluminum on the Formation Behavior of Zn – Al – Fe Intermetallic Particles in a Zinc Bath. Metallurgical and Materials Tran sactions A. 2012. Vol. 43, No. 1. pp. 195–207.
14. Trusov B. G. Programnaya sistema TERRA dlya modelirovaniya fazovykh i khimicheskikh ravnovesiy (Software system TERRA for modeling of phase and chemical equilibriums). Trudy XIV Mezhdunarodnoy konferentsii po khimicheskoy termodinamike v Rossii (Proceedings of the XIV International chemical thermodynamics conference in Russia). Saint Petersburg, 2002.
15. Tokarev G. I., Dyakov V. E., Kleshchenko I. N., Dugelnyy A. P., Koryukov Yu. S. Sposob upravleniya filtruyushchey tsentrifugoy v protsesse rafinirovaniya rasplavlennykh metallov ot tverdykh primesey (Method of control of filtering centrifuge in the process of refining of molten metals from solid impurities). Patent RF, No. 1839641, IPC B 04 B 11/02. Published: December 30, 1993.
16. Ilyushenko A. F., Shevtsov A. I., Gromyko G. F., Okovityy V. A., Saraev Yu. N., Kletsko V. V., Kozorez A. A. K voprosu optimizatsii tekhnologicheskikh parametrov gazotermicheskogo napyleniya zashchitnykh pokrytiy (About the optimization of technological parameters of gas thermal evaporation of protection coatings). Poroshkovaya metallurgiya = Powder Metallurgy. 2012. No. 35. pp. 198–204.
17. Irissou E., Legoux J.-G., Ryabinin A. N., Jodoin B., Moreau C. Review on Cold Spray Process and Technology: Part I — Intellectual Property. Journal of Thermal Spray Technology. 2008. Vol. 17, No. 4. pp. 495–516.
18. Ranjan Madhu, Jvan Goij Wim. Interfacial layer foration in a Zn-23-0,3 Si galvanizing bath. Proceedings of AISTech 2013 — The Iron and Steel Technology Conference and Expositions. Pittsburgh, 6–9 May 2013. pp. 1747–753.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back