Journals →  Tsvetnye Metally →  2014 →  #6 →  Back

MAGNESIUM, TITANIUM, RARE METALS, SEMICONDUCTORS
ArticleName Modeling of technological process of trichlorosilane production, using software package Aspen ONE.
ArticleAuthor Sokolov F. P., Suhova A. V., Samsonov V. A.
ArticleAuthorData

“Giprosintez” LLC, Volgograd, Russia:

F. P. Sokolov, Chief Executive Officer, e-mail: info@giprosintez.ru
A. V. Sukhova, Deputy Chief Engineer of Project
V. A. Samsonov, Technical Director

Abstract

This article gives the results of technological process modeling of trichlorosilane production with the help of software package Aspen ONE, calculating the example of trichlorosilane synthesis reactor. The block diagram of the calculation algorithm for fluidized-bed reactor was developed. The calculation procedure for reactor synthesis consists of five stages: reactor productivity and fineness of powdered technical silicon; determination of basic hydrodynamic parameters; choice of internal diameter of cylindrical part of reactor; determination of fluidized bed height and separation space height above the layer; determination of the height of cylindrical part of reactor; determination of required heat exchange surface. A new model of reactor was developed for modeling of TCS synthesis process in fluidized bed module with the help of Aspen Custom Modeler software of Aspen ONE complex. Mathematical model for simulation of reactor fluidized bed was implemented as software and was added to the Aspen Plus library. The software set Aspen ONE and system of three-dimensional design AVEVA PDMS were used for creation of process flow chart. The practical experience of trichlorosilane production design showed that the Aspen Plus program set ensures the consistency of data for modeling of chemical processes, reduces the time for the project, and makes the designing process more convenient. Application of modern computer technologies for plants designing is an urgent task. The useful model of the reactor and approach to trichlorosilane production were patented.

keywords Trichlorosilane, fluidized bed reactor, algorithm of calculation, design parameters, productivity, working speed, computer technologies, three-dimensional designing
References

1. Yarkin V. N., Kisarin O. A., Rekov Yu. V., Chervonyy I. F. Teoriya i praktika metallurgii — Theory and practice of metallurgy. 2010. No. 1. pp. 114–125.
2. Rekov Yu. V., Chervonyy I. F., Egorov S. G., Volyar R. N. Vostochno-Evropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy — East-European journal of high technologies. 2011. No. 6 (54). pp. 56–59.
3. Akulich A. V., Borodulya V. A., Vinogradov L. M., Rabinovich O. S. Nauchnye i tekhnicheskie aspekty polucheniya polikristallicheskogo kremniya v reaktorakh kipyashchego sloya (Scientific and technical aspects of obtaining of polycrystalline silicon in reactors of boiling layer). Tezisy Doklada I Mezhdunarodnogo prakticheskogo seminara “Oborudovanie i tekhnologii rosta kristallov — 2009”. Bryansk, 21–23 maya 2009 (Thesis of a report of the I International practical seminar “Equipment and technology of crystal growth — 2009”. Bryansk, May 21–23, 2009). pp. 1–3.
4. Arkadev A. A. Razrabotka sposobov sinteza trikhlorsilana pri povyshennom davlenii : dissertatsiya … kandidata tekhnicheskikh nauk (Development of methods of trichlorsilane synthesis with increased pressure : Dissertation … of Candidate of Engineering Sciences). Moscow : Giredmet, 2005. 139 p.
5. Sokolov F. P. Vnedrenie i adaptatsiya tekhnologiy trekhmernogo proektirovaniya — opyt Obshchestva s ogra nichennoy otvet stvennostyu “Giprosintez” (Introduction and adaptation of 3D designing technologies — experience of “Giprosintez” LLC). Sbornik nauchnykh trudov Mezh du narodnoy konferentsii “Sistemy proektirovaniya, tekhno lo gicheskoy podgotovki proizvodstva i upravleniya etapami zhiznennogo tsikla promyshlennogo produkta” (Collection of scientific proceedings of international conference “Systems of designing, technological preparation of production and controlling of stages of life cycle of industrial product”). Moscow, 2008. pp. 7–10.
6. Sokolov F. P., Sizykh I. N., Sukhova A. V. Programmnaya inzheneriya — Industrial Engineering. 2013. No. 3. pp. 36–44.
7. Raschety apparatov kipyashchego sloya : spravochnik (Calculations of boiling layer apparatuses : reference book). Under the editorship of I. P. Mukhlenov, B. S. Sazhin and V. F. Frolov. Leningrad : Khimiya, 1986. 352 p.
8. Mukhlenov I. P., Anokhin V. N., Proskuryakov V. A. et al. Kataliz v kipyashchem sloe (Catalysis in boiling layer). Leningrad : Khimiya, 1978. 232 p.
9. F. P. Sokolov. Sposob polucheniya trikhlorsilana (Method of obtaining of trichlorsilane). Patent RF, No. 2394762. Applied : July 14, 2008. Published: January 20, 2010.
10. F. P. Sokolov. Reaktor kipyashchego sloya (Reactor of boiling layer). Useful model patent RF, No. 68358. Published: November 27, 2007.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back